שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 11:01:43 - 14/06/2013  צפיות: 2186

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - חוקת (התשע"ג)


פרשת השבוע - חוקת (התשע

דבר תורה על פרשת השבוע – פרשת חוקת (תשע"ג)(גיליון 78)

תקציר פרשת השבוע – פרשת חוקתפרשת חוקת היא הפרשה השישית בספר במדבר. פרשתנו פותחת בדילמה ההלכתית בנושא פרה אדומה והלכות טומאת המת. תיאור אפר הפרה שמטהר את טמאי המתים, תיאור טהרת כלים טמאים על ידי מי חטאת. תאור הליך ההזאה על הדברים הטמאים. חיוב הטהרה ועונש למי שאינו רוצה להיטהר. דין הנוגע במי נידה טמא וטמא מת מטמא אחרים שנוגעים בו. בהמשך מתוארת מיתתה של מרים וסילוק הבאר. העם חוזר להתלונן על משה ועל אהרון אודות חוסר המים. כתוצאה מכך משה מצווה לדבר אל הסלע אך הוא מכה אותו ויוצאים ממנו מים. הקב"ה מעניש את משה רבנו שלא יוכל להיכנס לארץ ישראל. העם ממשיך במסעו, משה מבקש ממלך אדום את רשותו לעבור בארצו אך הוא מסרב. עם ישראל ממשיך בדרכו ומגיע להר ההר שם מת אהרן. אהרן נפטר וממלא מקומו הוא אליעזר בנו. העם הכנעני שומע שישראל מגיע ושובה ממנו שבי אך ישראל מנצחים לבסוף. בהמשך שוב העם מתלוננים על משה ועל ה' על חוסר באוכל ובמים. הקב"ה כועס ומביא עליהם את מכת הנחשים שהורגים המון מעם ישראל וכתרופה להפסקת ההרג משה מכין נחש מנחושת וכל מי שהביט בו נרפא.  מתוארים מסעות בני ישראל. תאור הניסים שנעשו בנחלי ארנון ושירת ישראל על הבאר. ישראל מבקשים מסיחון לעבור בארצו אך הוא מסרב ונלחם בהם. ישראל מנצחים את סיחון וכובשים את ארצו. ישראל כובשים את ערי האמורי ואת עוג מלך הבשן.

"זֹאת חֻקַּת הַתּוֹרָה, אֲשֶׁר-צִוָּה יְהוָה לֵאמֹר" (במדבר י"ט, ב')

אלמלא מצוות התוכחה היו יושבים כל הצדיקים בביתם ועוסקים בתורה בשלווה ולא היו נענשים בעוון הדור. ובני הדור גם הם בעצמם היו יכולים להצטדק וללמד זכות על עצמם כי אין להם ממי ללמוד ואיש לא הזהירם כיוון שהצדיק יושב בביתו, ואז נראה כי העונש אותו יקבלו יהיה קל יותר. אך עתה משנשתנה מצווות "הוכח תוכיח את עמיתך" הוטלה אחריות כבדה מאוד על הצדיק ואין עוד תירוץ בפי הבריות. על כן מרמז כאן הכתוב זאת חוקת התורה אשר ציוה לאמר – לאחרים, להזהירם, להוכיחם וללמדם תורה ומצוות והיא ע"פ התרגום "גזירת אוריתא" – הגזרה העיקרית שבתורה. (דרשות החתם סופר)

רש"י אומר "לפי שהשטן ואמות העולם מונים את ישראל, מה המצווה הזו ומה הטעם שיש בה, לפיכך כתב בה חוקה, גזירה היא מלפני ואין רשות להרהר אחריה".

שואל ומתרץ על פי רש"י המגיד הקדוש מזלוטשוב זצ"ל: ומדוע שאומות העולם ישאלו דווקא על מצווה זו הרי ישנן עוד כהנה וכהנה מצוות שאין להם (מבחינה שכלית אנושית) טעם?

רש"י מביא בשם רבי משה הדרשן טעם על פרה אדומה שבאה בכדי לכפר על חטא העגל. לכן אומות העולם שואלים דווקא על מצווה זו בכדי להזכיר לפני ה' את חטא העגל ולעורר קטרוג על ישראל. על כן אמר כאן כתוב – לשון "חוקה" שלא לגלות להם את הטעם למצווה זו.

רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל

הרבנית שיינה חיה ביתו של הרב אריה לוין זצ"ל, אשת רבי אלישיב  נפטרה לאחר שהייתה חולה במשך תקופה ארוכה. אך למרות זאת הרב הקדוש לא איבד את דעתו ולו לרגע קט. לאחר שהחל מסע ההלוויה הרב הביט בשעון ואמר לכולם שלא יהיה הספד כיוון שהשעה היא שעת לילה מאוחרת והילדים והזקנים כבר נמים את שנתם ואין להפריעם. הרבנית הצדקת שהקריבה את כל כולה וכל חייה למען בעלה הקדוש ולמען לימודו נקברה ללא הספדים כדי שלא לגזול את שנתם של יהודים...יהי זכרה ברוך.

הרב יוסף שלום הוא בנו של רבי אברהם לוינסון זצ"ל שהיה רב בעיר הומל שבאוקראינה. בעידודו ובעצתו של החפץ חיים עלתה משפחתו לארץ ישראל. במשך שנים רבות העביר שיעור יומי בגמרא עד שלאחר שנחלש הפסיק.

נפטר ביום כ"ח בתמוז תשע"ב. זכותו תגן עלינו, אמן!

 

פתגם חסידי

אמר הרבי הרייצ מליובאוויטש: לכל אדם נקבעו ניצוצות שצריכים להתברר על-ידו. כשם שאסיר מחכה לגאולתו, מחכים הניצוצות לאדם זה שיבוא ויבררם.

אמר המהר"ל הקדוש: זאת התורה, אדם כי ימות באוהל (במדבר י"ט,י"ד). אמר ריש-לקיש: מניין שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה? שנאמר: זאת התורה אדם כי ימות באוהל. הסיבה היא שהגוף מתנגד אל השכל והרוח, ולכן צריך שהאדם ימות על דברי תורה.

כל השונה הלכות בכל יום...

חמישה מאורעות קרו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמישה בתשעה באב. בשבעה עשר בתמוז נבקעה החומה, נשתברו הלוחות, בטל התמיד והובקעה העיר ושרף אפוסטמוס את התורה והעמיד צלם בהיכל.

הרמב"ם כתב שיש ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו לעם ישראל בכדי לעורר את הלבבות ולפתוח דרכי תשובה. וזה יהיה לזיכרון על מעשיהם הקלוקלים שלהם ושל אבותיהם שגרמו לאותם הצרות וכשנזכור עוונות אלו נשוב בתשובה שלעמה בע"ה.

צום הרביעי – י"ז בתמוז בו נשתברו הלוחות, הופסק התמיד, בקיעת החומה, שרף אפוסטומוס את התורה, הועמד צלם בהיכל.

צום החמישי – תשעה באב בו נגזר על ישראל שלא יכנסו לארץ ישראל, חרב בית ראשון, חרב בית שני, נפלה העיר "ביתר" ונהרגו בה אלפים מישראל, חרש טורנוסרופוש את ההיכל.

צום השביעי – צום גדליה – ג' בתשרי בו נהרג גדליה בן אחיקם שהיה נשיא בישראל.

צום העשירי – עשרה בטבת בו הוחל המצור על ירושלים, תחילתה של פורענות.

רבנו תם – הרב יעקב בן מאיר נכדו של רש"י זצ"ל (1100-1171) ד' בתמוז

נקרא "רבנו תם" על שם הפסוק "ויעקב איש תם יושב אוהלים", כמו סבו (רש"י הקדוש) התגורר רבנו תם בצרפת, מעבר ליכולותיו בנושא התורה, הרוח והקודש היה ידוע גם כמשורר ובלשן. ספרו "ספר הישר" נמצאות בספריות היהודים ברחבי העולם על ימינו אנו. לרבנו תם נולדו שני בנים רבי יוסף ורבי שלמה. שקדנותו בתורה הקדושה הפכה אותו להיות לאחד מגדולי הפוסקים בדורו. קבע את צום כ' בסיון כיום תענית על רציחת קהילת בבלואה, שנרצחו באכזריות על ידי כליאה ושריפה בעקבות עלילת דם שקרית שהפיצו כנגד יהודיה בשנת 1171. רבנו תם נקבר בבית הקברות העתיק בעיר ראמרו יחד עם אחיו.

מי ייתן ונזכה להיות מוארים באורו הקדוש, אמן!

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

 • אני עשיתי את שלי, עשה אתה את שלך - תברך

 • פרשת השבוע - בלק (התשע"ד)

 • פרשת השבוע - פרשת מסעי התשע"ט
 • שתף לחבר

  שתף בפייסבוק

  ניווט מהיר:
  תגובות הגולשים