שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 21:53:44 - 23/01/2013  צפיות: 3212

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - פרשת בשלח (התשע"ג)


פרשת השבוע - פרשת בשלח (התשע

 

פרשת השבוע – פרשת בשלח (התשע"ג)

תקציר פרשת השבוע
עם ישראל נוסעים ונודדים מסוכות לאיתם בליווי של ענני הכבוד. בני  ישראל חונים לפני פי החירות. בינתיים, פרעה מקבץ את חייליו ורודף אחר עם ישראל. בני ישראל שראו לפתע שמצרים רודפים אחריהם החלו מלינים על משה, ומתפללים לאביהם שבשמיים שיחלצם מצרה זו. הקב"ה מורה למשה להכות את הים ובני ישראל יעברו בו בחרבה. ים סוף נבקע ובני ישראל עוברים בו, המצרים שאף הם נכנסו לים, טובעים לאחר שהקב"ה סוגר עליהם את הים. בהמשך מתוארת הישועה הגדולה שהייתה לישראל בזמן זה וכמובן הביטחון והאמונה בה'.
בהמשך מתוארת שירת עם ישראל על גבורות ה' ומלחמתו במצרים. בני ישראל מגיעים לארצם בה שוכנים גויים אשר יפחדו מהם. עוד מתוארים בשירה הניסים שעשה הקב"ה לישראל בים סוף.
תיאור גבורות הקב"ה בזמן הילחמו באויביו ובאויבי עמו הנבחר. הבהלה והתדהמה שנפלה על הגויים בזמן שעם ישראל הגיע להתיישב בארץ הקודש. מתוארת בקשה בה ישראל יבואו לארץ הקודש יתיישבו בה ויבנו בה את בית ה'- בית המקדש. שוב מתוארים הניסים שפקדו את ישראל בים סוף. בהמשך הפרשה מתוארת שירת מרים הנביאה ונס מיתוק המים במרה ע"י השלכת העץ אל המים.  בהמשך מגוללת הפרשה את מעשה ביאת ישראל למדבר סין, שם התלוננו שוב על משה ואהרון על נושא חוסר בבשר לאכלה. משה מודיע על כוונת הקב"ה להוריד להם לחם מן השמים הלא הוא מן. ההנחיות ללקיטת המן ע"פ הצורך בלבד ואזהרת משה רבנו על איסור השארת המן לבוקר. ולעומת זאת לכבוד יום השבת יש ללקוט ממנו כפול. טעם המן מתואר בהמשך ונתינתו למשמרת לדורות. בהמשך, פרשת השבוע עוסקת במסעם של בני ישראל לרפידים ותלונתם בנושא המים במסה ומריבה. פרשת השבוע מסיימת במלחמת ישראל בעמלק בהובלת יהושע בן נון ומחית זכרו לדורות.

בפרשת השבוע נצטוו בני ישראל בפעם הראשנה על שמירת השבת בסמוך לירידת המן – משמע שיש קשר הדוק בין אוכל נפש – פרנסה לבין שמירת שבת , "כי השבת מקור הברכה".

המן – לחם, בטבע אמור להגיע מן הארץ, אך במקרה הזה הוא ירד מן השמיים כסמל לכך שכל פרנסתו של אדם משמיים היא, יעשה אדם השתדלות והשאר תלוי בבורא עולם, אבינו הקדוש.

פרשת המן
ע"פ המנהג בשם רבי מנחם מנדל מרימנוב זצ"ל הרה"ק, בקהילות השונות נוהגים לקרוא את "שלישי" ביום השלישי בשבוע בו חלה פרשת בשלח (שניים מקרא ואחד תרגום) וזאת כסגולה לפרנסה.

"ויהי בשלח פרעה" (י"ג, י"ז)
זוהי דרכם של כל שונאי ישראל בכל העיתים, תחילה שוטמים אותנו ומאשימים אותנו בכל ומבקשים להפטר מאיתנו, אולם בבוא עת העזיבה, צווחים הם על שאנו עוזבים ועושים כל שביכולתם להשאירנו. (ע"פ פרדס יוסף)

"ולא ניחם אלוהים דרך ארץ" (י"ג, י"ז)
הקב"ה לא נחם באופן טבעי כדרכו של עולם, שהרי בעולם לחם עולה מן הארץ ומים יורדים מן השמים, ואילו עם עם ישראל נהג רבונו של עולם להיפך, לחם הוריד מן השמים – מן, ומים העלה מן הארץ – עלי הבאר.

"ולא ניחם אלוהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא" (י"ג, י"ז)
מן השמיים רצו שבני ישראל יוכלו לעבור גם בדרכים שאינן חלקות וישרות, ושיוכלו לחזק עצמם ולהחזיק מעמד גם בתקופות בהן הדרך לא קלה, משובשת ורחוקה...(שפת אמת)

פתגם חסידי
אמר רבי מנחם מנדל מקוצק על קללת הנחש "עפר תאכל כל ימי חייך" (בראשית ג', י"ד) – מה קללה היא זו? הרי פרנסתו של הנחש מובטחת לו בכל מקום וללא צער ודאגה?, אלא דווקא כאן נעוצה הגדולה שבקללות, דומה שאומר לו הקב"ה: לי אין עסק איתך, ואיני רוצה לזונך.

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

 

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - פרשת האזינו

  • פרשת השבוע - פרשת וילך

  • פרשת השבוע - פרשת נח (התשע"ג)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים