שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 23:17:02 - 28/08/2016  צפיות: 2263

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - ראה (התשע"ו)


פרשת השבוע - ראה (התשע

פרשת השבוע – פרשת ראה

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

הצדיק הקדוש רבי מרדכי מבילגוריא זצ"ל מקשר בחוכמתו בין סופה של פרשת עקב לתחילתה של פרשת השבוע, פרשת ראה. פרשת עקב מסתיימת בהבטחה שאם ישראל ישמרו את מצוות התורה ויהיו ראויים להיקרא "עם ה'", אז "פחדכם ומוראכם יתן ה' אלוהיכם על פני כל הארץ". פרשת ראה פותחת בפסוק ותחת "ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה". החד והמורא שהקב"ה מטיל על אומות העולם ביחס לישראל יכול להיות לברכה או לקללה. בשעה שעם ישראל אינם הולכים בדרכי ה' נהפך הפחד המוטל על הגויים לרועץ בעבור בני ישראל ומתעוררת בהם שנאה ואיבה כלפי עם ישראל, רדיפות ופגעים. אך כאשר ישראל נאמנים לה' ודבקים במצוותיו הפחד על הגויים מביא ברכה לישראל, כי מכוח אותה השגחה עליונה הגויים נמנעים מלהצר ולהזיק לישראל.

"ראה אנוכי נותן לפניכם היום" (יא',כא')
הכתוב התחיל בלשון יחיד "ראה" וסיים בלשון רבים "לפניכם" – שלא יאמר האדם כל האנשים הולכים בדרך רעה, ולמה אני היחיד אלך בדרך הטוב? לכן אמר הכתוב "ראה" בלשון יחיד, עשה אתה את שלך, ואל תשגיח על האחרים כי "אנוכי" יעזור לך.
"נותן" – ואם כבר הולך בדרך רעה, אל יחשוב אדם שאין לו תקנה, כי תמיד אפשר לבחור בטוב, "נותן" -  לשון הווה – תמיד אפשר לבחור בהווה בטוב. "היום" – שכל יום יהיה בעינך כחדש ויכול להתחיל מאותו היום.

"ונתת את הברכה על הר גרזים ואת הקללה על הר עיבל" (י"א, כ"ט)
להקיש קללות לברכות, מה ברכות בקול רם אף קללות בקול רם. (מדרש תנחומא)
דרכו של עולם כשבאים לשבח אדם על מעשה טוב שעשה משבחים אותו בקול רם בפני הציבור כולו. אבל אדם שעושה מעשה רע יש להוכיחו על פניו, עושים זאת בצנעה לבל ישמע אדם כי חוששים פן יבוא הלה לכלל כעס. ברם רצונו של ה' יתברך הוא שכשם שמשבחים לאדם בעד מעשיו הטובים בקול רם כך יש להוכיחו בעד מעשיו הרעים גם כן בקול רם, למען ישמעו וייראו לבלי ללמוד מדרכיו וממעשיו הרעים ולא להחניף לו ולטשטש את מעשהו בשתיקה. (דברי שערי חיים)

"זאת תרומת ידכם" (י"ב, ו')
רש"י אומר – אלו הביכורים. חידושי הרי"ם אומר על פסוק זה: יש להקדיש את כל הפעולות הנעשות בידיים ולהרימן ולהקדיש שם שמים. וזוהי מהות הביכורים שמקריבים את בכוריהם של הפירות ושל הצמחים שצמחו ע"י עבודות הכפים של האדם ועבודתו שביצע בשדה. לפיכך נקרא חג מתן תורה בשם "יום הביכורים", לפי שרק על ידי התורה אפשר להגיע לרמה זו ולקדש את כל הפעולות אותן עושה אדם לשם שמים.
על מידת רחמנותו של האיש היהודי ניתן ללמוד מפירושו של אור החיים הקדוש על הפסוק "ונתן לך רחמים ורחמך" (י"ג, י"ח) – שאל לו לאדם לחשוש שמא אחרי שהרג עיר של אויבים בצו ה' יהפוך לאכזרי ותבטל מידת רחמנותו, שכן התורה מבטיחה "ונתן לך רחמים", מכיוון שהאדם עושה רצון אביו שבשמיים ובציוויו הקב"ה לא ישחית את מידותיו ולהיפך הוא עוד יחון את האדם במידה גדולה של רחמנות.

"ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת" (י"א, ט"ו)
אמר רב יהודה אמר רב, אסור לאדם שיאכל קודם שייתן מאכל לבהמתו שנאמר "ונתתי עשב בשדך לבהמתך", ולאחר מכן "ואכלת ושבעת". וכן מצינו אליעזר עבד אברהם, בבואו לחרן. נאמר בו: "ויפתח הגמלים וייתן תבן ומספוא לגמלים"...ולאחר מכן, "ויושם לפניו לאכול".

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • דבר תורה - פרשת שמות התשע"ח

  • פרשת וישב (התשע"ד)

  • פרשת השבוע - פרשת לך לך (התשע"ג)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים