שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 21:34:09 - 09/02/2016  צפיות: 2937

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: חינוך בפרשת תרומה


חינוך בפרשת תרומה

א ו ר ך י מי ם ו שנ ו ת חינ וך הקב"ה מבקש להשרות שכינתו בקרבנו, כפי שנא' בפרשתנו וְ עָ ׂשו לִ י מִ קְ דָ ׁש וְ ׁשָ כַ נְתִ י בְ תוֹכָ ם. הקדמונים הביאו דברי חז"ל "בתוכו לא נאמר - אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד". בכללי ובפרטי עשיית המקדש וכליו נאמר כְ כֹל אֲ ׁשֶ ר אֲ נִי מַ רְ אֶ ה אוֹתְ ָך... תַ בְ נִית הַ מִ ׁשְ כָן וְ אֵ ת תַ בְ נִית כָ ל כֵ לָיו וְ כֵן תַּ עֲׂשּו. חז"ל לימדו שציווי זה הוא לכל הדורות. צורה זו בתבניתה המדויקת היא נצחית, ואף לאחר מאות שנים אם וכאשר תיקנו או החליפו כלי מן הכלים, שימרו את הצורה המדויקת כפי שהנחה משה רבינו את בצלאל בן אורי וחבריו. עיקר עבודת החינוך הוא לחנך באופן של 'וכן תעשו - לדורות', שהחינוך יופנם בקרב הילד וילווה אותו לצמיתות, תוך נאמנות למקור. שלמה המלך קובע חֲ נְֹך לַּנַּעַּ ר עַ ל פִ י דַ רְ כוֹ גַם כִּ י יַּזְ קִּ ין ֹלא יָסּור מִּ מֶּ נָה. חינוך ערכי נמדד לאחר זמן. חינוך שמושלך עם תום שנת הלימודים, הנהגה שאינה מיושמת גם כעבור שנה ושנתיים, מוכיחים כי לא פעלו ולא חינכו באופן הנכון. כתב 'גאון החינוך' האדמו"ר הק' מפיאסצנא זצ"ל הי"ד בפתיחה לספרו המונומנטלי 'חובת התלמידים' "עִ קַ ר הַ חִ ּנוְך, ׁשֶ ֹּלא בִ לְ בַ ד בְ ׁשָ עָ ה ׁשֶ הַ ּנַעַ ר נַעַ ר, וְ יַד ָאבִ יו עוֹדָ ה תַ קִ יפָ ה עָ לָיו, יִ ׁשְ מַ ע לוֹ וַ יַעֲׂשֶ ה כְ מִ צְ וֹתָ יו, רַ ק גַם כְ ׁשֶ יִ גְ דַ ל וְ הוא בִ רְ ׁשותוֹ , ַאף כִּ י יַּזְ קִּ ין, ֹלא יָסור מִ מֶ ּנָה". ההצלחה החינוכית נמדדת דווקא ברגעי שפל ובעתות אופל וקושי. אדם הפועל ב'מלומדה' מתקשה לשמור על יציבותו מול רוחות סער ופיתויי הזמן. בסיס בחינוך הוא להכין את נפש החניך בצעירותו ולהטעינו בתעצומות שישמרו ויגנו עליו בעת ניסיון. הרי סיפור מאלף אודות הגאון המופלא הרב אברהם גניחובסקי זצ"ל שנכנס פעם אצל שען, ושעון מקולקל בידו. "השעון נפל מידי, והחבטה קלקלה אותו. ניתן לתקנו?" לאחר עיון וטיפול, הכריז השען "החלפתי בַ טְ רִ יָה, הכל בסדר!". הרב הביע פליאה, הרי השעון נפל ונשבר! אך השען בְ ׁשֶ ּלוֹ , ומסביר שהבַ טְ רִ יָה היתה ישנה וחלשה. החבטה גרמה לבטריה החלשה להפסיק. בצאתו מהחנות עם שעון פועל, קרא הגאון למלווהו "שמעת את המסר החינוכי שלימד אותנו השען? בַּ טְ רִּ יָ ה חלשה פועלת רק בשגרה. בשעת נפילה נעצרת פעילותה ומשביתה את הילוך השעון!" גם לאנשים בטריה, והיא הנשמה. שנות הגידול הלימוד בְ צֵ ל הורים ומחנכים, הן שנות טעינה רוחנית, בהן צוברים ואוגרים קדושה למשך שנים. איכות הטעינה נבדקת ברגעי נפילה ומשבר, ורגעים אלה מצויים... סוד הטעינה המוצלחת היא התאמה בין המטען לבין המכשיר הנטען. מכשיר לא יפעל עם בטרייה קטנה מדי, כמו שהמנוע עלול להיפגע עם בטרייה גדולה מדי. כאשר חֲ נְֹך לַּנַעַ ר עַּ ל פִּ י דַּ רְ כוֹ , בדרכו הראויה לו, נזכה לראות גַם כִ י יַזְ קִ ין ֹלא יָסור מִ מֶ ּנָה. יש להכיר את יכולת הנער ומצבו, להתאים אליו את דרכי החינוך. הג"ר נפתלי אמסטרדם זצ"ל התבטא בפני רבו גאון ישראל הרב ישראל סלנטר זצ"ל "אילו זכיתי לראש חריף כ'שאגת אריה', לב רוגש כ'יסוד ושורש העבודה', ואף מידות נעלות כְ ׁשֶ ּלְ ָך, רבי ומורי, הייתי נעשה עובד ה' כראוי!" השיב לו רבו "ר' נפתלי! במוח שלך, ובלב שלך ובמידות שלך עליך להיות עבד ה' אמיתי.". 'בתוך כל אחד ואחד' קיים מקום להשראת השכינה. כאשר מתבוננים ומבחינים בייחודו, מחנכים על פי דרכו האישית, חינוך בעל הבנה, חינוך מוסבר, חינוך 'בפועל' ולא רק בתאוריה, מקשיבים לתהיותיו ומשתדלים ליישב ספיקותיו, נזכה לראות אצלו צמיחה עצמית מתמשכת, 'וכן תעשו - לדורות' בס"ד. בהצלחה בעבודת הקודש!

321ymm@gmail. com
יחיאל מיכל מונדרוביץ'
מחנך - מנהל - מרצה - חבר


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - כי תבוא (התשע"ה)

  • פרשת השבוע - ויגש (התשע"ז)

  • פרשת השבוע - נשא (התשע"ד)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים