שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 23:59:24 - 31/05/2014  צפיות: 3973

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת בהעלותך (התשע"ד)


פרשת בהעלותך (התשע

פרשת בהעלותך

דרשה מאת הגאון רבי אריה לייב היימן זצ"ל.

מדוע נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים?

רש"י מתרץ קושיה זו כך: לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו, שלא היה עימהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקב"ה, חייך, שלך גדולה משלהם – שאתה מדליק ומטיב את הנרות.

ומדוע לא השתתפו אהרון ושבט לוי בחנוכת הנשיאים?

נתבונן בסוגים השונים של הכפרה שקיימים על פי המדרש בילקוט שמעוני:

שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו? א"ל: 'חטאים תרדף רעה'.

שאלו לנבואה חוטא מה עונשו? א"ל: 'הנפש החוטאת היא תמות'.

שאלו לתורה חוטא מה עונשו? א"ל: 'יביא אשם ויתכפר לו'.

שאלו להקב"ה חוטא מה עונשו? א"ל: 'יעשה תשובה ויתכפר לו'. הה"ד 'טוב וישר ה' על כן יורא חטאים בדרך'.

לאורו של המדרש אמרתי על ספר ויקרא המתחיל ב"ויקרא אל משה וידבר איליו מאוהל מועד לאמר". רש"י מפרש את מילת "לאמר" , "צא ואמור להם דברי – והשיבני אם יקבלום".

נראה לי לפרש שאותו "דבר" ששאלם הוא זה: האם בוחרים הם בקורבנות כדרך הכפרה הרצויה להם. כי זאת נדע: כשהקב"ה שואל שאלה בתורה, הרי זו נשאלת לפי כלליה של התורה. ועל פי התורה - "יביא אשם ויתכפר". והשיבו ישראל שבכך הוא רצונם.

כעת נחזור לענייננו, הנשיאים חנכו את אוהל מועד בהקריבם קורבנות לכל סוגיהם: עולה, מנחה קטורת, חטאת ושלמים. בשלל ההקרבות הללו נערכה "חניכה" לכפרה הכלל ישראלית. אולם הכוהנים והלויים נמצאים במדרגה גבוה יותר מכלל ישראל. הקב"ה מצווה על הפרדת הכוהנים והלווים ורוממותם. כמו שכתוב "ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מיתוך בני ישראל" (שמות כח', א). "לקדשו לכהנו לי" ועוד...

ולכן קשר הדוק יש למעלת הכוהנים עם העלאת הנרות. כמו שאומר הקב"ה לאהרון: האחריות שלך – גדולה משל הנשיאים שאתה מדליק ומיטיב את הנרות – אתה ושבטך מאורי האומה הינכם. אחריות של העם כולו מונחת על כתפיכם מוטלת. אתה מעלה את מנורת אוהל מועד. המנורה – מרמזת לחוכמה התורה. על הכוהנים מוטל לכפר לא רק בדיעבד אלא מדי בוקר להאיר את כל ישראל בתורה ובמצוות - נר תמיד.

ואין ספק שבהדלקת המנורה רמזה התורה על שותפות אהרון הכהן בתורת משה. כי הרי משה ואהרון היו שותפים לכל דבר. אהרון היה למשה פה בדברו אל פרעה – ומכאן בוודאי שיש לאהרון גם חלק בלימוד תורה לעם ישראל.

בעבר, עמדנו על כך שהתורה נקראת "רחמנא" – ואולם פלא הוא שהנבחר למסור אותה לישראל הוא משה – משה שהרג מצרי, ונאבק בקורח ועדתו, ונלחם בעוג ובסיחון – מידתו של משה היא דין! ועוד, משה למד תורה מפי הגבורה (עירובין) ובסנהדרין כתוב "...וכן משה הה אומר: יקב הדין את ההר. אבל אהרון אוהב שלום ורודף שלום
 ובכל זאת משה הוא המוסר תורה לישראל.

אך כעת נראה שהופעת התורה כ"רחמנא" היא עקב שותפות של אהרון עם משה בקבלת ובמסירת התורה לעם ישראל. אהרון שידוע שחבר למשה באופן לבבי ואצילי "וראך ושמח בליבו" – תיקן בכך את תכונת ה'דין' של סבו – לוי. אהרון במידת השלום שמאפיינת אותו מקבל תורה לפי דרגתו ומלמדה את ישראל.

אהרון כראש שבט הכהונה פורש חסותו על כל שבט לוי "ואתנה את הלוים נתונים לאהרון ולבניו". לוי בעל תכונת המתלווה בחר להתלוות לאל הכהנים ולא אל החוטאים בעגל ומאז הלויים הם חלק מן הכהנים.

ומכאן ללוי גם חלק בנתינת התורה בדומה לאהרון, כמו שנאמר על שבט לוי בברכת משה "יורו משפתיך ליעקב ותורתך לישראל".

על זה אמר הרמב"ם: ויעקב אבינו לימד בניו כולם. והבדיל לוי ומינהו ראש והושבו בישיבה ללמד דרך השם ולשמור מצוות אברהם. וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה. ולכן גם בני שבט לוי שאינם כהנים לא השתתפו בקרבנות הנשיאים. שייכותם לאור המנורה "הגדולה משלהם".

כעת יתבאר כיצד הדלקת המנורה מבדלת את אהרון הכהן מהקרבת הנשיאים. וקודם לביאור נוסיף, שלא רק כאן נכתב בסדר הזה של קורבנות הנשיאים ולאחריהם הדלקת המנורה – אלא גם בפרשת אמור, תיכף אחר פירוט כל מועדי השנה וסוגי הקרבנות, נכתבת מצוות הדלקת המנורה. וזה טעם הדבר העובדה שאתה במקום גבוה יותר מציבה אותך במעמד מחייב יותר. כי כשקרובים אל הקב"ה ומשמשים אותו התביעה מלפניהם היא כחוט השערה.

בנדב ואביהו – נעשה עונש קשה בעבור פגם כלשהו בכבוד המקדש, או בכבוד משה.

כהני נוב נהרגו על שחיללו בשבת בשוגג.

החשמונאים- נכחדו עד בלי שריד על חטאם שלקחו לעצמם מלוכה שאינה להם.

לכן, אפילו שהקרבנות מכפרים, את הכהנים מצווה ה' שיעלו את הנרות כי הם זקוקים לדבר מה שישמש עבורם לכפרה.

המנורה יש לה מעלה יתרה בקרבנות הנשיאים- היא "מגנא ומצלא" – היא הכפרה היסודית ביותר והמועילה ביותר.

 

 

 


קוראים תורה www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - לך לך (התשע"ו)

  • התקרבות של אהבה - פרשת יתרו

  • פרשת השבוע - פרשת מסעי התשע"ט
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים