שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

דבר תורה - פרשת במדבר התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

כל חידושי התורה האמתיים הם צמצומים וכלים נפלאים להמשיך על ידם אור האין סוף בהדרגה ובמידה כראוי. אך לזה צריכין שיתחברו באהבה נפשות רבות מישראל יחד. כי צריכים לזה כלים רבים שאי אפשר שיתתקנו כי אם על ידי אלפים נשמות שמתחבירם יחד באהבה כאיש אחד עד שיוכלו לקבל בהדרגה כראוי אור הגדול הזה והכל כפי התגלות האור והמשכתו שזה סוד מה שמתן תורה לא היה עד שנקבצו שישים ריבוא מישראל יחד באהבה ובשלום כמאמר רבותינו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:52:18 - 15/05/2018  צפיות: 404  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת בהר, התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

אמרו המפרשים מדוע בחר הקבה אחר שש שנים שנה שביעית משום שנזכר בגמרא אמר רבא לתלמידיו לא תתחזו קמאי לא ביומי ניסן ולא ביומי תשרי כדי שיטרחו בבצר ובקציר וכשהם יטרחו בקצירה וחרישה אז יהיו פנויים בשאר ימות השנה ללמוד בינתיים כל הישיבות היו מבטלות תורה שני חודשים בשנה ולזה ציווה הקבה שש שנים תזרע שדך כל שש שנים יש לך שנים עשר חודש שאתה חייב לי...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 09:21:52 - 29/04/2018  צפיות: 345  תגובות: 0

דבר תורה - תזריע מצורע, התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

וידבר ה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל לאמור אישה כי תזריע וילדה זכר נסמכה פרשה זו לפרשת שמיני ששם מדבר בעניין איסורי מאכלת מפני שהמאכלות האסורות האמורות בפרשת שמיני מוליד עיפוש מיני נגעים לילד אשר בבטן אמו בשביל זה הזהירה התורה קודם הריון והלידה את זה תאכלו ואת זה לא תאכלו כדי שהילד יצא מלובן ומזורז לעבודתו יתברך....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:50:14 - 13/04/2018  צפיות: 358  תגובות: 0

חג פסח - התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

דבר תורה לחג הפסח אכן באם חס וחלילה פוגם אדם בברית לשון הקודש במאכלות או בדיבורים אסורים כרכילות וליצנות ושקרים ודומיהם אדם כזה הוא מכניס פיו ולשונו תחת הסטרא אחרא, ולכן יש להם אחיזה לבלבל גם מתורתו ותפילתו בשק והתפארות ואז אף אם ידבר בלשון הקודש אינו בכלל לשון הקודש באמת שאין לשונו אשר בפיו קדושה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:10:29 - 28/03/2018  צפיות: 351  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת צו התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

הקורבנות מכניעין ומבטלין את העבודה הזרה של תאוות ממון שהוא עיקר העבודה הזרה, כי כל העבודות הזרות קיימות בממון. וזה שאמרו רבותינ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 08:19:18 - 22/03/2018  צפיות: 411  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת ויקרא התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

מעיר כאן רבי יעקב מליסה בעל נתיבות משפט: הזוכה לגדולה ולכתר של מנהג בישראל מוטלת עליו חובה כפולה ומכופלת שלא להכשל אפילו בעבירה בשוגג. כי בשעה שהמנהיג נכשל בעבירה הנעשית בשוגג מצויים אחרי כן אנשים המתירים לעצמם לעבור עבירות אלו במזיד...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 15:56:41 - 13/03/2018  צפיות: 409  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת ויקהל פקודי התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

ששת ימים תעשה מלאכה.....לכאורה למה לא אמר בקיצור ביום השביעי יהיה קודש שבת וכו... אלא בא לרמוז אל מי שהוא בעל מלאכה ולא יכול ללמוד תורה כל כך בששת ימי המעשה מפני שהוא טרוד במלאכתו יעשה מלאכתו בששת ימי המעשה אך ביום השביעי שהוא שבת צריך שיקדישהו כולו ללמוד בו דברי תורה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 19:30:19 - 04/03/2018  צפיות: 456  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת תצוה התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

כידוע נשתנו הדרכים של משה ואהרון זה מזה במגעם עם הבריות. משה רבנו נטה במידה רבה מאוד להתבודדות ככתוב...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:06:41 - 22/02/2018  צפיות: 446  תגובות: 0